abutell

هزارن مطلب را برای شما شما فراهم نموده ایم تا مطلب خود را سریعتر بیابید.

برچسب: انواع

انواع باتری ها

انواع باتری ها لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5   انواع باتری ها لب کامپیوتر لب تاب، گوشی موبایل، دوربین فیلمبرداری دیجیتال یا دستگاه پخش MP3 شما پردازنده یا نرم افزار نیست، باتری است . بدون آن، منبع همیشه در دسترس انرژی وسایل پرتابل […]

انواع خطوط مخابراتی

انواع خطوط مخابراتی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6   انواع خطوط مخابراتی PSTN: منظور از آن شبکه مخابراتي عمومي مي باشد. (Public Switched Telephone Network) خطوط آنالوگ معمولي: منظور از اين خطوط همان خطوط تلفني معمولي مي باشد. نرخ انتقال Data توسط اين […]

طرح توجیهی تولید انواع وسایل آتش بازی

طرح توجیهی تولید انواع وسایل آتش بازی  ﺗﺮﻗﻪ و ﻓﺸﻔﺸﻪ  ﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد در  ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ و  اﻃﻤﯿﻨ  ﺎن ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﺟﺒﺮان اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺪﻣﺎت جبران ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را به وﯾﮋه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش وارد ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮد. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ،ﻣﺠﻮز […]

طرح توجیهی تولید انواع الکترود

طرح توجیهی تولید انواع الکترود  ﻪ اﻧﻮاع ﺟﻮش ﻫﺎي ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐ ﺖ ، ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو روش ﻣﺮﺳﻮم در ﻣﯿﺎن ﻋﻮام ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻮش ﺑﺮق اﺳ . اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻮﺷﮑﺎري از اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .  از ﯾﮏ ﻣﻔﺘﻮل ﮐﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ، در ﺟﻮش ﺑﺮق اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل و […]

طرح توجیهی تولید انواع پمپ و متعلقات چاه

طرح توجیهی تولید انواع پمپ و متعلقات چاه اﻏﻠﺐ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن  ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از آب رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و. ..  در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮار  ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﭼﺎه  ﻋﻤﯿق ﻫﺴﺘﻨد.   ، ﭘﻤﭗ وﺳﯿﻠﻪ اي ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎل از ﻧﻘﻄﻪ […]

طرح توجیهی تولید انواع چاشنی

طرح توجیهی تولید انواع چاشنی در طرح حاضر منظدر از انواع چاشني، ادويه ها-اواع سس ها-آبلیمو-آبغوره و… می باشد که محصدلات ذكر شده به دليل گستره بسیاری كه دارند به عنوان محصول همگن انواع سس ها را مورد   بررسي قرار مي دهيم .  انواع سس هاي غذايي جهت ايجاد طع  در غذاها مدرد استفاده […]

طرح توجیهی تولید انواع سمعک(آنالوگ و دیجیتال)

طرح توجیهی تولید انواع سمعک(آنالوگ و دیجیتال) گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید انواع سمعک(آنالوگ و دیجیتال)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه […]

پاورپوینت انواع طبقه بندی بودجه ای

پاورپوینت انواع طبقه بندی بودجه ای                 نوع فایل:power point قابل ویرایش  39اسلاید   قسمتی از اسلاید درآمدهاي اختصاصي نيز به موجب قانون وصول، و به خزانه دولت واريز می‌‌شوند، ليكن عموماً معادل 100 درصد آن يا معادل اعتباري كه در قانون بودجه ساليانه پيش بيني شده است […]

پاورپوینت آشنایی با انواع بتن و مصالح به کار رفته شده در آن وکاربردهای آن

پاورپوینت آشنایی با انواع بتن و مصالح به کار رفته شده در آن وکاربردهای آن               نوع فایل: power point قابل ویرایش 46 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: ویژگی های بتن لیکا خواص لیکا باعث شده است تا در بتن سبک لیکا کاربردهای فراوانی داشته باشد . مهمترین ویژگی […]

طرح توجیهی تولید پودر انواع میکرونیزه

طرح توجیهی تولید پودر انواع میکرونیزه گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی ساخت(پودر انواع میکرونیزه)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در […]

طرح توجیهی تولید انواع خمیر جهت تولید انواع کاغذ

طرح توجیهی تولید انواع خمیر جهت تولید انواع کاغذ گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی ساخت(انواع خمیر جهت تولید انواع کاغذ)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت […]

طرح توجیهی تولید انواع دوغاب میکرونیزه

طرح توجیهی تولید انواع دوغاب میکرونیزه لغت سرامیک ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻔﺎل ﻳﺎ ﮔﻞ ﭘﺨﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓ ﻲ  «ﻛﺮاﻣﻮس» ﻟﻐﺖ ﺳﺮاﻣﻴﻚ از ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲﺳﺮاﻣﻴ ﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻛﺎرﺑﺮد اﺷ ﻴﺎي ﺟﺎﻣﺪ و ﺷﻜﻨﻨﺪه اي ﻛﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﻲ و ﻋﻤﺪه آن ﺧﺎك […]

طرح توجیهی تولید انواع لبنیات

طرح توجیهی تولید انواع لبنیات گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی ساخت(انواع لبنیات)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی […]

پاورپوینت شکلات و انواع آن

پاورپوینت شکلات و انواع آن               نوع فایل: power point قابل ویرایش 69 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: تعريف شكلات: شكلات در واقع نوعي سيتم كلوئيدي است كه در آن فاز مايع را كره كاكائو و فاز پراكنده را ذرات پودر كاكائو و شكر تشكيل مي دهند.شكلات ها در […]

انواع خط

انواع خط لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9   خط خَط، هنر تثبیت ذهنیات است با علایم معهود چشم. احتیاج به حفظ خاطره‌ها نخستین محرک پیدایی خط در بین اقوام عالم بود. چه انسان اولیه برای حفظ اموری که می‌خواست سالهای مدید باقی بماند، […]

خط و خوشنويسي

خط و خوشنويسي لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15   خط و خوشنويسي ، انواع آن و ارزشهاي بصري هر يكخط و خوشنويسي نقش سازنده و مؤثر هنر خط در پيشبرد علوم و پايه گذاری تمدن و فرهنگ اصيل چنان مؤثر عميق و بنيادين […]

خط و خوشنويسي ، انواع آن و ارزشهاي بصري هر يك

خط و خوشنويسي ، انواع آن و ارزشهاي بصري هر يك لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   خط و خوشنويسي ، انواع آن و ارزشهاي بصري هر يك خط و خوشنويسي نقش سازنده و مؤثر هنر خط در پيشبرد علوم و پايه گذاری […]

پاورپوینت انواع پژوهش

پاورپوینت انواع پژوهش               نوع فایل: power point قابل ویرایش 40 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: انواع پژوهش کمی — کیفی قبل از پرداختن به انها: بیان دونوع پژوهش کاربردی و بنیادین پژوهش بنیادی(پایه یا محض):basic or pure بررسی علمی که مستلزم جستجوی دانش به خاطر دانش است. هدف: […]

دانلود پاورپوینت آماده درباره انواع فرزند پروری

دانلود پاورپوینت آماده درباره انواع فرزند پروری پاورپوینت فرزند پروری حاضر از 33 اسلاید بسیار زیبا به همراه عکس های خیره کننده و مطالب بسیار جدید و مناسب تهیه شده است که به تشریح مسئله نقش خانواده (پدر و مادر) در تربیت کودک و انواع فرزند پروری می پردازد. این پاور پوینت به شیوه ای […]

پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره انواع گیاهان خاص

پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره انواع گیاهان خاص                 نوع فایل: power point قابل ویرایش: 47 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: Albizia julibrissin گل ابريشم Tamarindus indica  تمرهندي Gleditschia درخت ليلكي گروه اول پرچم ها مونودلفند يا ديادلفند گروه دوم Papilionoideae پرچم ازاد دارند يا اينكه پرچمها كمي در قاعده به […]

abu © 2017 Frontier Theme